Repræsentantskabsmøde for klubberne i sektion 2 Midtjylland – AFLYST og udsat til et senere tidspunkt.

Til klubberne sektion 2 Midtjylland

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 6. april 2020 kl 12 hos
FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers ( indg. Trapsgade)
Mødet starter med let frokost kl. 11.30

Dagsorden;

1. Velkomst ved formanden
2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødeet
3. Valg af dirigent
4. Valg af referent
5. Godkendelse af dagsorden
6. Valg af stemmetællere
7. Bestyrelsens beretning
8. Regnskab og budget
9. Indkomne forslag
10. Valg af formand Inge-Lise Christensen 2 år ( Ønsker genvalg)
11. Valg af næstformand Finn Hansen 1 år ( ønsker at trække sig)
12. Valg af kasserer Anne-Lise Adamsen 1 år (trækker sig )
13. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
A. Anna Pirk (Ønsker genvalg)
B. Else Jakobsen (Ønsker genvalg)
C. Niels P Schneider (Ønsker genvalg)
14. Valg af 2 suppleanter for 1 år
A. Gerda Sørensen
B. Ellen Birthe Christensen
15. Valg af billagskontrollant Kirsten Ohmand ( ønsker genvalg)
16. Valg af billagskontrollant Benthe Andersen
17. Afslutning.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet, 23. marts 2020 på sundhed@stofanet.dk

Medlemstal i klubben på under 50 giver ret til 3 delegerede

Et medlemstal i klubben mellem 50 og 100 giver ret til 5 delegerede

Et medlemstal i klubben over 100 giver ret til 7 delegerede.

På bestyrelsens vegne

Inge-Lise Christensen
Sektionsformand