Søg støtte til aktiviteter

VELUX FONDEN og Faglige Seniorer har indgået en aftale om støtte til blandt andet klubber og foreninger under Faglige Seniorer. Her kan du læse, hvad du kan søge støtte til og hvad du skal være opmærksom på, når du søger støtte.

Du kan højst søge om 70.000 kroner på en enkelt ansøgning. Det er yderst sjældent, at der bliver bevilget så store beløb. Hidtil har det været til inventar eller maskiner til værksteder m.m. Ved ansøgninger om større beløb forventes det, at du som ansøger ansøgeren selv stiller med finansiering til en betydelig del af den samlede udgift.

For ansøgninger om støtte til kulturelle arrangementer ligger grænsen normalt omkring 6.000 kroner inklusive transport til en eventuel oplægsholder. Ønsket her er at støtte ekstraordinære arrangementer, der kan bidrage til at løfte klubben eller foreningens aktivitetsniveau, idet det forventes, at klubber og foreninger selv er i stand til at betale for almindelige sociale aktiviteter. Det betyder også, at der ikke kan søges støtte til et års program med aktiviteter eller lignende. Der kan således også kun søges om 1 arrangement pr. ansøgning.

Herunder er det yderligere uddybet, hvad der IKKE kan søges støtte til.

For ansøgninger til køb af PC og printer ligger grænsen på henholdsvis 5.000 kroner og 3.000 kroner. Der kan kun søges støtte til køb af 1 PC og printer pr. klub eller forening, og udstyret er altid foreningens ejendom.

Bevillingen gælder 1 år fra datoen for bevillingen. Gå direkte til ansøgning

Hvem kan søge støtte?

Du kan kun søge som medlem af Faglige Seniorer, enten som enkeltperson eller som repræsentant for en af Faglige Seniorers afdelinger, klubber, sektioner og sektioner. Bevilling gives i anerkendelse af din særlige aktive indsats.

Du kan således ikke søge på vegne af et medborgerhus, ældreråd. bofællesskab eller en seniorklub eller pensionistforening, som ikke er medlem af Faglige Seniorer.

For at søge skal du være mindst 60 år.

Du kan søge støtte til:

1. Kulturelle aktiviteter.
2. Arbejdende værksteder.
3. Uddannelse af aktive seniorer.
4. Indretning og forbedring af lokaler.
5. IT samt digitale hjælpemidler.
6.

Det kan du IKKE få støtte til

 • Politiske aktiviteter
 • Transport, busture, udflugter og aktiviteter, der knytter sig hertil.
 • Underholdning.
 • Jubilæer.
 • Generelt tilskud til aktiviteter. Der skal søges til hver enkelt aktivitet.
 • Løbende driftsudgifter, eks. husleje, kaffe og fortæring i forbindelse med møder.
 • Transport af deltagere, bespisning eller overnatning.
 • Løn til frivillige.
 • Til PC og printer: Højst 5.000 kr. til 1 pc og højst 3.000 kr. til 1 printer.

1. Kulturelle aktiviteter.

Formålet er at skabe bedre vilkår for at få flere ældre med i kulturelle aktiviteter og derigennem styrke deres kompetencer og kreativitet, samt sprede livsglæde og modvirke ensomhed.

Eksempler:

 • Honorarer til oplægsholdere.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at udbrede kulturelle aktiviteter så som instrumenter, rekvisitter til en forestilling eller koncert, sangbøger eller undervisningsmaterialer.
 • Der vil normalt højst kunne bevilges 6.000 kroner pr. aktivitet inklusive transport til oplægsholderen.

Søg her

2. Arbejdende værksteder og formidling af fagets historie.

Formålet er at skabe bedre vilkår for ældre, der er engageret i arbejdende værksteder, hvor de enten vedligeholder eller formidler viden om deres fag, for derigennem at styrke deres kompetencer og kreativitet, samt fastholde stærke sociale fællesskaber og modvirke ensomhed.

Eksempler:

 • Uddannelse af frivillige til at påtage sig undervisningsopgaver, fx kurser, der skal ruste dem til at undervise andre ældre, udvikle deres egen faglige viden samt formidle fagenes historie.
 • Udgifter til formidling af historien, fx udstillingsmateriale og materialer til udbredelse af aktiviteterne for at aktivere andre seniorer.
 • Honorarer til oplægsholdere og undervisere.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at udbrede aktiviteterne i værkstedet, fx værktøj.
 • Forbedringer af lokaler og værksteder, herunder køb af materialer til de frivilliges arbejde.
 • Køb af håndværkerydelser, hvor autorisation er påkrævet.

Søg her

3. Uddannelse af aktive seniorer.

Formålet er at få ældre til at deltage aktivt i demokratiet med emner, der måtte optage dem selv, og således at de får større mod på påtage sig en aktiv rolle, der bringer deres ressourcer i spil til gavn for lokalsamfundet og opretholder deres handlingskraft som meningsdannere og inspiration for andre ældre.

Der gives ikke tilskud til transport af deltagere, til bespisning eller til overnatning.

Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter, hvilket betyder, at tilskud ikke må anvendes til interessevaretagelse af politisk karakter.

Eksempler:

 • Kursusafgift og honorarer til oplægsholdere og undervisere, der skal vejlede de ældre og uddanne dem til at uddanne og inspirere andre seniorer til aktiv deltagelse i samfundslivet.
 • Afvikling af kurser, hvor deltagerne kan udvikle deres kommunikative færdigheder i et større fællesskab.
 • Undervisning af aktive ældre i førstehjælp og brug af hjertestarter.
 • Undervisning i hvordan seniorerne får kontakt til pressen, sådan at vi kan sikre større synlighed om konkrete aktiviteter.
 • Udgifter til undervisningsmaterialer m.m.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at kunne kommunikere digitalt, fx videokamera m.v.

Søg her

4. Indretning og forbedring af lokaler.

Formålet er at skabe de fysiske rammer for ældres fællesskab.

Eksempler:

 • Indkøb af materialer til de frivilliges renovering af faciliteterne både indendørs og udendørs, fx maling, byggematerialer, hvidevarer egnede til foreninger og lignende.
 • Alene håndværkerydelser, som vvs-og elektrikerydelser, der er en del af indretning og forbedring af aktivitetslokaler, og som skal udføres af autoriseret arbejdskraft og derfor ikke kan udføres af de ældre selv.
 • Investeringer i møblement til aktivitetslokaler, som eksempelvis borde og stole, herunder møbler der er særligt velegnede til seniorer med funktionsnedsættelse, indretning af erindringsværksteder, samt udstyr, der naturligt vil være at finde i seniorlokaler og som er egnede til at understøtte seniorers fællesskab, herunder større anskaffelser af møbler og køkkenudstyr til fællesspisning og andre fælles aktiviteter.

Bevilling til renovering og nagelfaste installationer gives under forudsætning af leje- eller brugsretsaftale i minimum 10 år.


Søg her

5. IT samt digitale hjælpemidler.

Formålet er at understøtte frivillige ældre i blandt andet Seniordatastuer, der hjælper andre ældre i at blive digitalt selvstændige, herunder i at bruge moderne kommunikationsteknologi og sociale medier til at skabe fællesskaber og øge hinandens handlekraft, men også adgang til e-learning samt øget fokus på digitale hjælpemidler, der gør de ældre mere uafhængige af hjælp i deres hverdag.

Eksempler:

 • Indkøb af computere, printere, tablets samt programmer hertil, der bruges af ældre undervisere og ældre ledere i foreninger og Seniordatastuer eller frivillige, der arbejder for at hjælpe andre ældre, f.eks. it-udstyr der skal bruges til foreningsarbejdet.
 • Undervisning og styrkelse af frivillige ældre, der kan hjælper andre ældre med at bruge informationsteknologi i Seniordatastuer eller kurser i sociale medier, office-pakken, brug og opsætning af Skype/Facetime eller tilsvarende systemer, som kan sikre deres sociale kontakt.
 • Undervisning i nye digitale hjælpemidler, fx taleassistenter, robotstøvsugere, smarture og ny digitale i øvrigt, som de ældre vil møde bl.a. ældreplejen i de kommende år, sådan at de ældre kan forblive selvstændige i længere tid.
 • Det er vigtigt, at computerne ikke blot bidrager til den daglige drift, men sætter jer i stand til at udvikle aktiviteterne og øge antallet af aktive ældre.
 • Normalt yder vi maksimalt et tilskud på 5.000 kr. til 1 computer pr. klub og maksimalt et tilskud på 3.000 kr. til 1 printer.


Søg her

Ad. 6. Fastholdelse og inklusion af ældre med syns- og høretab.

Formålet er at fastholde og inkludere ældre med syns- og/eller høretab i de lokale aktiviteter i Faglige Seniorers klubber og lokalafdelinger. Formålet skal understøtte, at ældre i de eksisterende aktiviteter ikke er forhindret eller fravælger deltagelse, når de oplever et syns- og/eller høretab. Det skal ligeledes understøtte, at ældre med syns- og/eller høretab, der ikke tidligere har deltaget, kan tilbydes støtte til at deltage.

Eksempler:

 • Indkøb af udstyr til brug for aktiviteter med syns- og hørehæmmede ældre, fx lydudstyr og teleslynge.
 • Etablering af ledsager- eller transportordning, hvor ét eller flere medlem af klubben eller lokalafdelingen forpligter sig til at følge én ældre med syns- og/eller høretab til aktiviteter.
 • Etablering af besøgsordning, så der kan ske en gradvis overgang til deltagelse i aktiviteter uden for hjemmet for ældre med syns- og/eller høretab.


Søg her

Ad. 7. Den fleksible overgang fra arbejdsliv til pensionistliv.

Formålet er at gøre kommende seniorer stand til at få klarhed og viden om overgangen til deres seniorliv, økonomi og mulighed for at blive på arbejdsmarkedet med et stort fokus på livskvalitet og sundhed. Formålet skal understøtte, at ældre kan forblive på arbejdsmarkedet på fleksible vilkår og sikre anerkendelse af de ressourcer ældre medarbejdere rummer.

Eksempler:

 • Etablering af fora og netværk, der kan hjælpe ledige seniorer tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Kursusafgift og honorarer til oplægsholdere og undervisere, der kan hjælpe seniorer med at fastholde deres tilknytning til det aktive arbejdsliv.
 • Udarbejdelse af værktøjer og materiale, der kan sikre større rummelighed omkring seniorer i arbejdslivet.
 • Formidling af viden og information, der styrker den enkelte i overgangen mellem arbejde og pensionistliv.

Søg her

Tjekliste inden du søger

 • Lav en kort beskrivelse af projektet og aktiviteten.
 • Ved større ansøgninger vil vi gerne have et specificeret budget.
 • Husk navn og alder på de ældre, der sammen med dig står bag ansøgningen. Vi vil gerne have navn og alder på mindst 5 ansøgere.
 • Fortæl os, om du/I har søgt andre fonde, kommuner og med hvilket resultat.

Søg støtte til aktiviteter

Hent inspiration til din ansøgning: Se liste over bevillinger