Søg støtte til aktiviteter

Hvis du har en god ide til en aktivitet, som er til glæde for andre seniorer, kan du søge støtte til din aktivitet hos Faglige Seniorer, som administrerer en rammebevilling fra VELUX FONDEN.

Du kan højst søge om 70.000 kroner pr. aktivitet. Bevillingen gælder 1 år fra datoen for bevillingen. Gå direkte til ansøgning

Hvem kan søge støtte?

Du kan kun søge som medlem af Faglige Seniorer, enten som enkeltperson eller som repræsentant for en af Faglige Seniorers afdelinger, klubber, sektioner og sektioner.  Bevilling gives i anerkendelse af din særlige aktive indsats.

Du kan således ikke søge på vegne af et medborgerhus, ældreråd eller en seniorklub, som ikke er medlem af Faglige Seniorer.

For at søge skal du være mindst 60 år og være pensionist, førtidspensioneret eller på efterløn.

Du kan søge støtte til:

1. Kulturelle aktiviteter.
2. Arbejdende værksteder.
3. Uddannelse af aktive seniorer.
4. Indretning og forbedring af lokaler.
5. IT samt digitale hjælpemidler.

Det kan du IKKE få støtte til

 • Politiske aktiviteter
 • Transport, busture, udflugter og aktiviteter, der knytter sig hertil.
 • Underholdning.
 • Jubilæer.
 • Generelt tilskud til aktiviteter. Der skal søges til hver enkelt aktivitet.
 • Løbende driftsudgifter, eks. husleje, kaffe og fortæring.
 • Transport af deltagere, bespisning eller overnatning.
 • Løn til frivillige.
 • Til PC og printer: Højst 5.000 kr. til 1 pc og højst 3.000 kr. til 1 printer.

1. Kulturelle aktiviteter.

Formålet er at skabe bedre vilkår for at få flere ældre med i kulturelle aktiviteter og derigennem styrke deres kompetencer og kreativitet, samt sprede livsglæde og modvirke ensomhed.

Eksempler:

 • Honorarer til oplægsholdere.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at udbrede kulturelle aktiviteter så som instrumenter, rekvisitter til en forestilling eller koncert, sangbøger eller undervisningsmaterialer.

Søg her

2. Arbejdende værksteder og formidling af fagets historie.

Formålet er at skabe bedre vilkår for ældre, der er engageret i arbejdende værksteder, hvor de enten vedligeholder eller formidler viden om deres fag, for derigennem at styrke deres kompetencer og kreativitet, samt fastholde stærke sociale fællesskaber og modvirke ensomhed.

Eksempler:

 • Uddannelse af frivillige til at påtage sig undervisningsopgaver, fx kurser, der skal ruste dem til at undervise andre ældre, udvikle deres egen faglige viden samt formidle fagenes historie.
 • Udgifter til formidling af historien, fx udstillingsmateriale og materialer til udbredelse af aktiviteterne for at aktivere andre seniorer.
 • Honorarer til oplægsholdere og undervisere.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at udbrede aktiviteterne i værkstedet, fx værktøj.
 • Forbedringer af lokaler og værksteder, herunder køb af materialer til de frivilliges arbejde.
 • Køb af håndværkerydelser, hvor autorisation er påkrævet.

Søg her

3. Uddannelse af aktive seniorer.

Formålet er at få ældre til at deltage aktivt i demokratiet med emner, der måtte optage dem selv, og således at de får større mod på påtage sig en aktiv rolle, der bringer deres ressourcer i spil til gavn for lokalsamfundet og opretholder deres handlingskraft som meningsdannere og inspiration for andre ældre.

Der gives ikke tilskud til transport af deltagere, til bespisning eller til overnatning.

Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter, hvilket betyder, at tilskud ikke må anvendes til interessevaretagelse af politisk karakter.

Eksempler:

 • Kursusafgift og honorarer til oplægsholdere og undervisere, der skal vejlede de ældre og uddanne dem til at uddanne og inspirere andre seniorer til aktiv deltagelse i samfundslivet.
 • Afvikling af kurser, hvor deltagerne kan udvikle deres kommunikative færdigheder i et større fællesskab.
 • Undervisning af aktive ældre i førstehjælp og brug af hjertestarter.
 • Undervisning i hvordan seniorerne får kontakt til pressen, sådan at vi kan sikre større synlighed om konkrete aktiviteter.
 • Udgifter til undervisningsmaterialer m.m.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at kunne kommunikere digitalt, fx videokamera m.v.

Søg her

4. Indretning og forbedring af lokaler.

Formålet er at skabe de fysiske rammer for ældres fællesskab.

Eksempler:

 • Indkøb af materialer til de frivilliges renovering af faciliteterne både indendørs og udendørs, fx maling, byggematerialer, hvidevarer egnede til foreninger og lignende.
 • Alene håndværkerydelser, som vvs-og elektrikerydelser, der er en del af indretning og forbedring af aktivitetslokaler, og som skal udføres af autoriseret arbejdskraft og derfor ikke kan udføres af de ældre selv.
 • Investeringer i møblement til aktivitetslokaler, som eksempelvis borde og stole, herunder møbler der er særligt velegnede til seniorer med funktionsnedsættelse, indretning af erindringsværksteder, samt udstyr, der naturligt vil være at finde i seniorlokaler og som er egnede til at understøtte seniorers fællesskab, herunder større anskaffelser af møbler og køkkenudstyr til fællesspisning og andre fælles aktiviteter.

Bevilling til renovering og nagelfaste installationer gives under forudsætning af leje- eller brugsretsaftale i minimum 10 år.


Søg her

5. IT samt digitale hjælpemidler.

Formålet er at understøtte frivillige ældre i blandt andet Seniordatastuer, der hjælper andre ældre i at blive digitalt selvstændige, herunder i at bruge moderne kommunikationsteknologi og sociale medier til at skabe fællesskaber og øge hinandens handlekraft, men også adgang til e-learning samt øget fokus på digitale hjælpemidler, der gør de ældre mere uafhængige af hjælp i deres hverdag.

Eksempler:

 • Indkøb af computere, printere, tablets samt programmer hertil, der bruges af ældre undervisere og ældre ledere i foreninger og Seniordatastuer eller frivillige, der arbejder for at hjælpe andre ældre, f.eks. it-udstyr der skal bruges til foreningsarbejdet.
 • Undervisning og styrkelse af frivillige ældre, der kan hjælper andre ældre med at bruge informationsteknologi i Seniordatastuer eller kurser i sociale medier, office-pakken, brug og opsætning af Skype/Facetime eller tilsvarende systemer, som kan sikre deres sociale kontakt.
 • Undervisning i nye digitale hjælpemidler, fx taleassistenter, robotstøvsugere, smarture og ny digitale i øvrigt, som de ældre vil møde bl.a. ældreplejen i de kommende år, sådan at de ældre kan forblive selvstændige i længere tid.
 • Det er vigtigt, at computerne ikke blot bidrager til den daglige drift, men sætter jer i stand til at udvikle aktiviteterne og øge antallet af aktive ældre.
 • Normalt yder vi maksimalt et tilskud på 5.000 kr. til 1 computer pr. klub og maksimalt et tilskud på 3.000 kr. til 1 printer.

Søg her

Tjekliste inden du søger

 • Lav en kort beskrivelse af projektet og aktiviteten.
 • Udarbejd et konkret og specificeret budget.
 • Husk navn og alder på de ældre, der sammen med dig står bag ansøgningen. Vi vil gerne have navn og alder på mindst 5 ansøgere.
 • Fortæl os, om du/I har søgt andre fonde, kommuner og med hvilket resultat.

Søg støtte til aktiviteter

Hent inspiration til din ansøgning: Se liste over bevillinger