Søg støtte til aktiviteter

Hvis du har en god ide til en aktivitet, som er til glæde for andre seniorer, kan du søge støtte til din aktivitet hos Faglige Seniorer, som administrerer en rammebevilling fra VELUX FONDEN.

Du kan højst søge om 70.000 kroner pr. aktivitet. Bevillingen gælder 1 år. Gå direkte til ansøgning

Hvem kan søge støtte?

Du kan kun søge som medlem af Faglige Seniorer, enten som enkeltperson eller som repræsentant for en af Faglige Seniorers afdelinger, klubber, sektioner og sektioner.  Bevilling gives i anerkendelse af din særlige aktive indsats.

Du kan således ikke søge på vegne af et medborgerhus, ældreråd eller en seniorklub, som ikke er medlem af Faglige Seniorer.

For at søge skal du være mindst 60 år og være pensionist, førtidspensioneret eller på efterløn.

Du kan søge støtte til:

1. Kulturelle aktiviteter.
2. Arbejdende værksteder.
3. Aktive seniorer i demokratiet.
4. Indretning og forbedring af senioregnede aktivitetslokaler.
5. Undervisning i kommunikation, it og sociale medier.

Det kan du IKKE få støtte til

Det gives ikke støtte til løn til frivillige, overnatning, fortæring, kaffe og kage eller transport.

Du kan ikke få støtte til aktiviteter, som er ren underholdning, spis-sammen eller sociale aktiviteter, ligesom du ikke kan få støtte til politiske aktiviteter.

1. Kulturelle aktiviteter som foredrag, musik, sang, foto, keramik, maleri mv.

Formålet er at skabe bedre vilkår for at få flere ældre med i amatørkulturelle aktiviteter og derigennem styrke deres kompetencer og kreativitet, samt sprede livsglæde og modvirke ensomhed.

Eksempler:

 • Uddannelse af frivillige til at fungere som foredragsholdere, påtage sig undervisningsopgaver, ledende funktioner, fx kurser, der skal ruste dem til at undervise andre ældre, samt udvikle deres egen faglige viden.
 • Honorarer til foredragsholdere, instruktører, og musikere ved ekstraordinære begivenheder.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at udbrede kulturelle aktiviteter så som instrumenter, rekvisitter til en forestilling eller koncert, sangbøger eller undervisningsmaterialer.
 • Forbedringer af lokaler til kulturel brug, herunder køb af materialer til de frivilliges arbejde samt køb af håndværkerydelser, hvor autorisation er påkrævet.

Søg her

2. Arbejdende værksteder og formidling af fagets historie

Formålet er at skabe bedre vilkår for ældre, der er engageret i arbejdende værksteder, hvor de enten vedligeholder eller formidler viden om deres fag, for derigennem at styrke deres kompetencer og kreativitet, samt fastholde stærke sociale fællesskaber og modvirke ensomhed.

Eksempler:

 • Uddannelse af frivillige til at påtage sig undervisningsopgaver eller ledende funktioner, fx kurser, der skal ruste dem til at undervise andre ældre, udvikle deres egen faglige viden samt formidle fagenes historie.
 • Udgifter til formidling af historien, fx udstillingsmateriale og materialer til udbredelse af aktiviteterne for at aktivere andre seniorer.
 • Honorarer til oplægsholdere og undervisere.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at udbrede aktiviteterne i værkstedet, fx værktøj.
 • Forbedringer af lokaler og værksteder, herunder køb af materialer til de frivilliges arbejde samt køb af håndværkerydelser, hvor autorisation er påkrævet.

Søg her

3. Aktive seniorer i demokratiet

Formålet er at skabe bedre vilkår for at få flere ældre til at deltage aktivt i demokratiet med emner, der måtte optage dem selv, og således at de får større mod på påtage sig en aktiv rolle, der bringer deres ressourcer i spil til gavn for lokalsamfundet og opretholder deres handlingskraft som meningsdannere og inspiration for andre ældre.

Eksempler:

 • Uddannelse af aktive seniorer til at fungere som oplægsholdere og påtage sig moderatorrollen på møder og i forsamlinger, der skal ruste dem til at fremstå som moderne kommunikatorer og inspiratorer for andre.
 • Afvikling af internatkurser, hvor deltagerne kan gennemgå koncentrerede kursusforløb og udvikle deres kommunikative færdigheder i et større fællesskab.
 • Undervisning i hvordan seniorerne får kontakt til pressen, sådan at vi kan sikre større synlighed om konkrete aktiviteter, fællesskaber og problemstillinger.
 • Honorarer til oplægsholdere og undervisere, der skal vejlede de ældre og uddanne dem til at uddanne og inspirere andre seniorer til aktiv deltagelse i samfundslivet.
 • Udgifter til undervisningsmaterialer m.m.
 • Indkøb af udstyr og redskaber, der er nødvendige for at kunne kommunikere digitalt, fx videokamera m.v.

Søg her

4. Indretning og forbedring af senioregnede aktivitetslokaler

Formålet er at skabe de fysiske rammer for ældres fællesskab. Ansøgningerne skal støtte de frivillige ældre, som vil gøre en indsats for at skabe bedre lokalevilkår.

Eksempler:

 • Indkøb af materialer til de frivilliges renovering af faciliteterne både indendørs og udendørs, fx maling, byggematerialer, hvidevarer egnede til foreninger og lignende.
 • Alene håndværkerydelser, som vvs-og elektrikerydelser, der er en del af indretning og forbedring af aktivitetslokaler, og som skal udføres af autoriseret arbejdskraft og derfor ikke kan udføres af de ældre selv.
 • Investeringer i møblement til aktivitetslokaler, som eksempelvis borde og stole, herunder møbler der er særligt velegnede til seniorer med funktionsnedsættelse, indretning af erindringsværksteder, samt udstyr, der naturligt vil være at finde i seniorlokaler og som er egnede til at understøtte seniorers fællesskab, herunder større anskaffelser af møbler og køkkenudstyr til fællesspisning og andre fælles aktiviteter.

Bevilling til renovering og nagelfaste installationer gives under forudsætning af leje- eller brugsretsaftale i minimum 10 år.

Søg her

5. Undervisning i IT samt digitale og sociale medier

Formålet er at understøtte frivillige ældre i blandt andet Seniordatastuer, der hjælper andre ældre i at blive digitalt selvstændige, herunder i at bruge moderne kommunikationsteknologi og sociale medier til at skabe fællesskaber og øge hinandens handlekraft, men også adgang til e-learning for at sikre at alle seniorer, uanset geografisk placering, får mulighed for at styrke deres digitale kompetencer.

Eksempler:

 • Undervisning og styrkelse af frivillige ældre, der kan hjælper andre ældre med at bruge informationsteknologi i Seniordatastuer eller kurser i sociale medier, office-pakken, brug og opsætning af Skype/Facetime eller tilsvarende systemer, som kan sikre deres sociale kontakt.
 • Undervisning i nye digitale hjælpemidler, fx taleassistenter, robotstøvsugere, smarture og nyt digitalt i øvrigt, som de ældre vil møde bl.a. i ældreplejen i de kommende år, sådan at de ældre kan forblive selvstændige i længere tid.
 • Indkøb af computere, printere, tablets samt programmer hertil, der bruges af ældre undervisere og ældre ledere i foreninger og Seniordatastuer eller frivillige, der arbejder for at hjælpe andre ældre, f.eks. it-udstyr der skal bruges til foreningsarbejdet.
 • Det er vigtigt, at computerne ikke blot bidrager til den daglige drift, men sætter jer i stand til at udvikle aktiviteterne og øge antallet af aktive ældre. Normalt yder vi maksimalt et tilskud på kr. 5.000 pr. computer og kun 1 computer pr. klub m.fl.

Søg her

Tjekliste inden du søger

 • Lav en kort beskrivelse af projektet og aktiviteten
 • Udarbejd et konkret og specificeret budget
 • Husk navn og alder på de pensionerede ældre, der gør en særlig aktiv indsats
 • Oplysning, om ansøger tidligere har modtaget en bevilling fra VELUX FONDEN
 • Fortæl os, om du/I har søgt andre fonde, kommuner og med hvilket resultat

Søg støtte til aktiviteter

Hent inspiration til din ansøgning: Se liste over bevillinger