Mærkesag: Et robust og bæredygtigt pensionssystem.

Kort fortalt:

Pensionisternes økonomi har ændret sig betydeligt og vil ændre sig i de kommende år. Pensionssystemet bygger på tre piller. En folkepension med tillæg, arbejdsmarkedspensioner og som supplement Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP.

Gennem flere årtier er der med vigtige reformer skabt grundlag for et stærkt pensionssystem. Først med skabelsen af en universel folkepension. Dernæst med opbygningen og udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner. Og senest med velfærdsaftalen er rammerne for den nuværende regulering af pensionsalderen fastlagt. Retten til Tidlig Pension (Arne-pension) skal sikre retten til førtidig pension for personer med mange års anciennitet på arbejdsmarkedet.

I fremtiden er der nye udfordringer for det samlede pensionssystem, hvis det også fremover skal være robust og skabe trygge rammer om pensionisternes økonomi.

Faglige Seniorer vil fortsat sætte fokus på udviklingen i pensionspolitikken og især sikre de dårligst stillede pensionister en bedre økonomisk udvikling. Der er risiko for langt større ulighed i de økonomiske vilkår, og det skal imødegås. Det er vigtigt, at der skabes en samlet pensionspolitik, hvor alle de forskellige tilbagetrækningsordninger indgår som forudsætninger.

Det vil vi arbejde for:

  • Det er ikke realistisk at lade pensionsalderen stige i samme takt som forøgelsen af den gennemsnitlige levetid. Derfor vil Faglige Seniorer arbejde for, at den stigende levealder også medfører flere år på pension. Der er stor ulighed også i forhold til levetid. Der bør arbejdes for en mere lempelig regulering af den fremtidige pensionsalder. Så alle kan sikres en rimelig tid på pension.
  • Der vil fortsat være for mange seniorer, som ikke er i stand til at være aktive på arbejdsmarkedet helt frem til den officielle pensionsalder. Derfor må de tidlige tilbagetrækningsmuligheder, Seniorpension og Tidlig Pension (Arne-pension) udvikles og udvides, ligesom der bør investeres betydeligt i et bedre arbejdsmiljø. Bedre mulighed for efteruddannelse vil tilsvarende styrke seniorerne på arbejdsmarkedet.
  • Faglige seniorer vil arbejde for en fælles reform af vores fremtidige opsparing til arbejdsmarkedspensioner. De økonomiske rammer for fremtidens pensionister er en vigtig forudsætning for den fremtidige regulering af pensionsalderen. De personer, som ikke har sparet op til pension, skal også sikres gennem en obligatorisk opsparingsordning, så færrest mulige i fremtiden holdes udenfor arbejdsmarkedspensionerne.
  • Der skal fortsat arbejdes for, at pensionisternes økonomi udvikler sig i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet. Det gælder både den almindelige regulering af de sociale pensioner og indbetalingerne til de kollektive arbejdsmarkedspensioner såvel som regulering af tjenestemandspensioner. Vi er imod enhver direkte eller indirekte udhuling af pensionerne.
  • Den seneste udvikling i inflationen har givet pensionisterne store udfordringer i form af fald i pensionernes købekraft. Faglige Seniorer vil arbejde for, at reguleringen af pensionssatserne kommer til at ske i større overensstemmelse med den aktuelle pris- og indkomstudvikling end i dag, hvor reguleringen sker på baggrund af historisk udvikling mere end 2 år tidligere.
  • Tillæggene til de sociale pensioner: Ældrecheck, personlige tillæg og helbredstillæg bør gennemanalyseres for at sikre, at de kommer de relevante målgrupper til gode – herunder ikke mindst de svagest funderede pensionister. Tilsvarende bør vi analysere konsekvenserne af den gensidige forsørgerpligt.
  • Pensionssystemet skal forenkles, så det bliver mere forståeligt og gennemskueligt. Det skal gøre det lettere at planlægge rammerne for pensionslivet – herunder rådgivningen omkring de økonomiske forhold.
  • Det skal altid kunne betale sig at spare op til sin pension. Derfor er der behov for at lempe modregningen i de sociale pensioner i forhold til arbejdsmarkedspensioner eller anden pensionsopsparing.
  • Boligydelsen skal forbedres. Boligudgifterne stiger for de almindelige pensionister, og det skal være muligt – også for de enlige pensionister – at sikre sig en bolig til en husleje, der kan betales med de sociale pensioner. Der skal laves en analyse af, hvordan boligydelsesreglerne for personer, der bor i egen bolig, kan tilpasses, så ingen tvinges væk fra en bolig, de har boet i igennem mange år.
  • Selv om efterlønsordningen er ved at blive udfaset, vil der i de kommende år fortsat være mange tusinde danskere på efterløn. Modregnings-reglerne i efterlønsordningen i forhold til arbejdsindtægt og arbejdsmarkeds­pensioner skal lempes, så flere vælger en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere om vores mærkesager: